Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinio elgesio taisyklės

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ir mokinių tėvų (atstovų pagal įstatymą) bendradarbiavimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių naudojimosi rūbų spintelėmis tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių metinių projektinių darbų rengimo aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos darbuotojų kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos darbuotojų dokumentų tvarkymo (priėmimo, išsiuntimo ir supažindinimo) elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje naudojamų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas