Istorija

1918 m. iš Rusijos grįžęs Antanas Giedraitis kartu su Jurbarko bažnyčios vikaru M. Jonaičiu siekė, kad būtų įkurta vidurinė mokykla. Švietimo ministerija nesutiko įkurti valstybinės gimnazijos, bet leido katalikiškosios „Saulės“ draugijai 1918 metais spalio 22 dieną atidaryti privačią progimnaziją. 1918 metai yra laikomi Jurbarko gimnazijos įkūrimo data. 1926 metais progimnazija perorganizuota į Jurbarko „Saulės“ gimnaziją, o 1931 m. suteikti valstybinės „Saulės“ gimnazijos vardas ir teisės. 1992 m. vidurinei mokyklai suteiktas Antano Giedraičio–Giedriaus vardas. 1998 m. gegužės 28d. Antano Giedraičio–Giedriaus vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1995 m. įsteigta JAV verslininko, Simo Velonskio 4000 Lt. piniginė premija dviems geriausiems gimnazistams, kurie tęs mokslą aukštojoje mokykloje. Nuo 2002 m. įteikiamos Eugenijaus Kriaučiūno premijos dviems geriausiems moksleiviams po 500 litų.

1996–1997 m. pradėjo veikti dvi kompiuterių klasės. Biblioteka persikėlė į naujas patalpas, atidaryta jauki skaitykla, moksleiviai gali naudotis 4 kompiuteriais, kopijavimo aparatu, spausdintuvu. Įkurtas informacinių technologijų kabinetas, kuriame yra televizorius video magnetofonas, multimedija. Šiame kabinete vyksta projektinių darbų pristatymai, seminarai. Gimnazistai mokosi humanitarinio (sustiprintas gimtosios ir užsienio kalbų mokymas) bei realinio (sustiprintas matematikos, informatikos mokymas) profilio gimnazijos klasėse. Sukurta profilinio mokymo programa leido dirbti planingai ir kryptingai. Sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą lėmė šie faktoriai: stiprus pedagogų kolektyvas (3 mokytojai ekspertai 33 metodininkai ir 20 vyr. mokytojai); geri ugdymo rezultatai, pasiekimai olimpiadose ir konkursuose; geri valstybinių egzaminų ir stojamųjų egzaminų į aukštąsias mokyklas rezultatai; aktyvus moksleivių ir pedagogų dalyvavimas projektuose; Kasmet gimnazistai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose, kuriuose pasiekia gerų rezultatų ne tik rajone, bet ir apskrityje, respublikoje. Vyksta įvairūs renginiai, koncertai, kuriuose dalyvauja gausus mokytojų ir moksleivių būrys. Tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena, gimnazistų krikštynos, Kalėdiniai koncertai, užgavėnės, Šimtadienio šventė, Valentino diena, poezijos šventė, paskutinio skambučio šventė, gimnazijos vardo diena, iškilminga brandos atestatų įteikimo abiturientams šventė, susitikimai su buvusiais mokiniais,  Mokslo diena.

Teikdama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazija ir toliau siekia ugdymo kokybės, kuo platesnių galimybių suteikimo įvairių gabumų ir poreikių mokiniams.


Misija

Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir rengti aukštojo mokslo studijoms.

Padėti asmeniui įgyti socialinę bei kultūrinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Padėti suvokti šiuolaikinį pasaulį, sudaryti sąlygas mokytis ir tenkinti pažinimo poreikius.

Siekti naujų kompetencijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui, ugdyti kūrybines galias.

Vizija

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje.

Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems. Kiekvienos veiklos aiškus tikslas ir programa veda į efektyvią, nuolat atsinaujinančią mokyklą. Ateityje turėtų būti tokia įstaiga, kurioje dirbtų vien kvalifikuoti specialistai, sukurta labai gera materialinė bazė, ugdy­tiniai pasiekia aukštus rezultatus.

Pirmas  tikslas:

Ugdyti mokinių savarankiškumą, bendrosios kultūros įgūdžius, išmokyti vaiką spręsti iškylančias problemas jam bendraujant su aplinka bei užtikrinti mokinių saugumą.

Antras tikslas:

Skatinti tėvus aktyviau domėtis gimnazijos veikla ir savo vaikais.

Trečias tikslas:

Gerinti mokinių ugdymą(si).


GIMNAZIJOS HIMNAS 

Žodžiai ir muzika Kęstučio Vasiliausko

Tarp Mituvos ir Imsrės,  
Ten parko pakrašty,  
Aš sutikau vaikystę,  
Nubėgančią tolyn. 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime  
Kaip brangūs tie laikai. 

Plačiai toli pasklido  
Tavieji mokiniai,  
Palikę savo širdį  
Lentoj, pirmoj raidėj… 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime  
Kaip brangūs tie laikai.

Kiek žodžių pasakytų,  
Ir kiek neišgirstų…  
Kalbėjo čia jaunystė  
Brangiausiu mums balsu. 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime
Kaip brangūs tie laikai.

Gimnazijos vėliava