Su  gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti šiose interneto svetainėse:

LR Švietimo įstatymas    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2018/04/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf  
Bendrosios pagrindinio ugdymo programos   https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas
Bendrosios vidurinio ugdymo programos    https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas
Bendrieji ugdymo planai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-88erfaxoz
Geros mokyklos koncepcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46675970a82611e59010bea026bdb259?jfwid=32wf90sn
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr
LR Darbo kodeksas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje smsm.lrv.lt