Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos socialinės pedagogės veiklos kryptys ir prioritetai

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir tapti savarankiškais piliečiais.

TIKSLAS –  rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę –pedagoginę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams ir siekti mokinių ugdymo(-si) sėkmės ir asmenybės ūgties.

UŽDAVINIAI

 1. Pastebėti mokiniams kylančias socialines – pedagogines problemas, jas spręsti kartu su mokiniu.
 2. Padėti mokiniui planuoti savo veiklas, priimti sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti, teikti pagalbą ir vykdyti priežiūrą.
 3. Bendradarbiauti su Gimnazijos bendruomene, ieškant socialinių,- pedagoginių problemų prevencijos ir/ar sprendimo būdų.
 4. Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą.

PAGRINDINĖS VEIKLOS FORMOS

 • Individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Komandinis darbas, bendradarbiaujant su mokytojais, klasės vadovais, švietimo pagalbos specialistais.
 • Darbas Gimnazijos darbo grupėse, Vaiko gerovės komisijoje.
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

FUNKCIJOS

 • Įvertinimo: renkama, analizuojama informacija, daromos išvados, apibendrinama.
 • Konsultacinė: patariama, padedama, rekomenduojama.
 • Korekcinė: skatinama, įgalinama, padedama adaptuotis.
 • Vadybinė: planuojama, organizuojama, kontroliuojama, vertinama, tikslinama.
 • Šviečiamoji: informuojama, aiškinama, mokoma.
 • Koordinacinė: palaikomi ryšiai, dalinamasi informacija.
 • Prevencinė: numatomi ir koreguojami neigiami reiškiniai, poelgiai, padedama jų išvengti.
 • Teisinė: atstovaujami, ginami vaiko interesus

Socialinio pedagogo darbo laikas

Pirmadienis – Ketvirtadienis8:00-12:00
Penktadienis8:00-10:00