Sveikatos priežiūros specialistės Danutės Kriščiūnienės vykdoma veikla gimnazijoje

2014-2015 m. m.

Gimnazijoje pirminė visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma pagal funkcijas, kurios nustatytos Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V- 1035/2680 (Žin. 2005, Nr 153-5657)

Pagrindinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos tikslas – mokinių sveikatos gerovė, formuojant teigiamą vaikų požiūrį į sveikatos stiprinimą, sveiką gyvenimo būdą. 

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė gimnazijoje atlieka šias funkcija:

 • Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimo.
 • Inicijuoja gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
 • Atlieka mokinių asmens higienos patikrinimą.
 • Vertina maisto gamintojo meniu neatitiktį (pažeidimus), informuoja gimnazijos administraciją, Savivaldybės vyriausiąjį gydytoją.
 • Vertina gimnazijos aplinkos atitiktį pagal Visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
 • Renka informaciją apie mokinių sveikatą, ją kaupia ir analizuoja.
 • Aiškina užkrečiamų ligų priežastis.
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui, praneša mokinių tėvams.
 • Dirba Vaiko gerovės komisijoje, teikia siūlymus, sprendžiant psichologines bei sveikatos problemas.
 • Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus. Stebi kūno kultūros pamokas, vertina pamokos struktūros higieninius aspektus.
 • Dalyvauja prevencinėje šviečiamojoje veikloje, surištoje su žalingais įpročiais.
 • Ruošia stendams medžiagą, skirtą Pasaulio sveikatos atmintinoms dienoms, informuoja gimnazijos bendruomenę apie plintančias infekcines ligas.
 • Skaito pranešimus mokiniams, tėvams susirinkimų metu apie mokinių sveikatą, gyvenimo įpročius, veda konkursus sveikatos stiprinimo temomis.
 • Dalyvauja gimnazijos sporto dienose, varžybose.

Kiekvienas bendruomenės narys gali kreiptis jam reikiamos pagalbos į specialistę pamokų ir pertraukų metu bei pateikti klausimus.

Sveikatos priežiūros specialistės el.paštas  seseledanute@gmail.com.