Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

     Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija paskirta bazine mokykla Jurbarko rajone.
Nuo 2023 m. spalio 1 dienos iki lapkričio 24 dienos bus priimami eksternų ir buvusių gimnazijos mokinių prašymai laikyti brandos egzaminus.
      Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
      eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą;
      buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

     Buvęs mokinys prašymą laikyti brandos egzaminus pateikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui. Kartu su prašymu būtina pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir pažymą apie turėtų įsiskolinimų, jei tokių buvo, likvidavimą. Prašymo formą rasite čia: buvusiems mokiniams.

     Eksternas kartu su prašymu privalo pateikti:
1. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);  
2. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje – bent vieną iš nurodytų dokumentų:
2.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
2.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
3. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą eksternas sumoka 15 eurų. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti. Prašymų formas galima rasti čia: eksternams.

      Už brandos egzaminą (-us) pinigus mokėti į Luminor banko sąskaitą LT364010044300060174, gavėjas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija. Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prašymu.

      Dokumentus galima pateikti per E. pristatymo sistemą, el. paštu v.uosaitiene@jurbarkogimnazija.lt, paštu, kreipiantis į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos raštinę asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

      Su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, brandos egzaminų tvarkaraščiu galima susipažinti čia: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Pereiti prie turinio