Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą,

buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Nuo spalio 1 dienos priimami eksternų ir buvusių gimnazijos mokinių prašymai laikyti brandos egzaminus. Prašymų formas galima rasti čia (eksternams; buvusiems mokiniams):

Eksternai ir buvę mokiniai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos.

Buvęs mokinys prašymą laikyti brandos egzaminus pateikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui. Kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pažymą apie turėtų įsiskolinimų, jei tokių buvo, likvidavimą.

Eksternas kartu su prašymu privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Už brandos egzaminą (-us) pinigus mokėti į Luminor banko sąskaitą LT364010044300060174, gavėjas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija. Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prašymu.

Dokumentus galima pateikti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos raštinėje arba el. paštu v.uosaitiene@jurbarkogimnazija.lt.

Su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, brandos egzaminų tvarkaraščiu galima susipažinti čia: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Pereiti prie turinio