PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VO-42
(Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VO-17 redakcija)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją (toliau – Gimnazija) mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas kriterijus, dokumentų pateikimo terminus ir tvarką, priėmimo mokytis įforminimą ir klasių komplektavimo tvarką.

Skaityti daugiau …