foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.ltMisija

Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir rengti aukštojo mokslo studijoms.

Sužinoti daugiau

Vizija

Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Sužinoti daugiau

Tikslai

Ugdyti mokinių savarankiškumą, bendrosios kultūros įgūdžius, išmokyti vaiką spręsti iškylančias problemas jam bendraujant su aplinka bei užtikrinti mokinių saugumą.

Sužinoti daugiau

Istorija

1918 m. iš Rusijos grįžęs Antanas Giedraitis kartu su Jurbarko bažnyčios vikaru M. Jonaičiu siekė, kad būtų įkurta vidurinė mokykla.

Sužinoti daugiau

1. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

60. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi:

60.1. 2009–2010 mokslo metais gimnazijos I klasėse pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos);

60.2. 2010–2011 mokslo metais gimnazijos 1, 2 klasėse Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

60.3. gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, užtikrina dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, pateiktą Bendrųjų ugdymo planų 83 ir 84 punktuose.

61. Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai skiriama 5 val. per mokslo metus. I-II gimnazijos klasėse socialinė veikla integruojama į pilietiškumo pagrindų ugdymą. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.

62. Pagrindinio ugdymo programos mokiniai gali rinktis matematikos, gamtos mokslų (fizika, chemija, biologija) vokiečių k, anglų k., lietuvių kalbos pagilinto mokymosi programą per modulių programas (rinktiniai matematikos uždaviniai, anglų kalbos komunikacija, vokiečių kalbos praktikumas, kūrinio analizė žanro aspektu- lietuvių kalba, eksperimentinė chemija, eksperimentinė fizika, eksperimentinė biologija.)

63. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniui geriau pažinti savo gebėjimus, kad jis gebėtų apsispręsti ir tinkamai pasirinkti, ko mokysis toliau. Mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti dalykų modulius (kompiuterinė grafika, programavimas, tekstilės technologijos, foto menas, dizainas, teatras, šokis) pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

 XIV. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

77. Vidurinis ugdymas 11–12 (III–IV gimnazijų) klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).

78. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo išsilavinimo standartais XI–XII klasėms, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465.

79. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei ir kitokiai veiklai skiriamos:

79.1. 2 dienos III gimnazijos klasėse Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nurodytoms programoms (Civilinės saugos mokymo programai ir Priešgaisrinės saugos mokymo programai) įgyvendinti;

79.2. 4 gimnazijos klasių mokinių pageidavimai dėl šių dienų skaičius mažinimo analizuojami ir mokyklos sprendimas priimamas iki rugsėjo 15 dienos.

80. Keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia Vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko, modulio, kurso keitimo tvarka patvirtinta direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. TOV- 154 (1 priedas).

81. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą mobiliosios grupės dydis 12-30 mokinių. Antrosios užsienio kalbos, menų išplėstinio kurso programos ir pasirenkamųjų dalykų mokymui minimalus mokinių skaičius mobiliojoje grupėje 8. Nesant galimybių sudaryti mobiliosios grupės mokiniai mokosi savarankiškai pagal Savarankiško mokymosi tvarką. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius.

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija