20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas
Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Eil. Nr. Finansavimo šaltinis Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso  Finansavimo sumos (gautinos)  Finansavimo sumos (gautos) Iš viso
1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7
1. Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   54567,4 54567,4   53103,44 53103,44
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   10541028,72 10541028,72   10170417,63 10170417,63
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti)   131867,13 131867,13   94864,77 94864,77
4. Iš kitų šaltinių   19578,01 19578,01   13291,19 13291,19
5. Iš viso   10747041,26 10747041,26   10331677,03 10331677,03