Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

    Komisijos nariai:

  • Komisijos pirmininkė– Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – encernute@gmail.com
  • Komisijos pirmininko pavaduotoja, registruoja smurto ir patyčių atvejų pranešimus gimnazijoje – Renata Streleckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – rstrelec@gmail.com, koordinuoja krizių valdymą gimnazijoje.
  • Loreta Tamošaitienė, psichologė – tamosaitiene555@gmail.com, atsakinga už bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei pagal poreikį.
  • Danutė Krikščiūnienė, sveikatos priežiūros specialistė – seseledanute@gmail.com, atsakinga už Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Linas Klijūnas, kūno kultūros mokytojas – klijunas@gmail.com, koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Adolfas Būblaitis, technologijų mokytojas, bublaitis@gmail.com, atsakingas už Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Jonas Laurinaitis, istorijos mokytojas, laurinjonas@gmail.com, atsakingas už Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Daiva Karčiauskienė, anglų kalbos mokytojas, karciauskiene@gmail.com, koordinuoja įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą gimnazijoje.Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu, internetu.

Pereiti prie turinio